Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z členské schůze

Zápis z jednání členské schůze konané dne 30.11.2010

v Aule Obchodně podnikatelské fakulty – Slezské univerzity v Karviné – Fryštátě, Univerzitní náměstí 1934/3

 

Ad 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání zahájil v 17:20 hod. předseda představenstva pan Ing. Miroslav Pukowiec. Bylo potvrzeno, že je přítomno 73 členů družstva z celkového počtu 109 členů družstva a schůze je tedy usnášeníschopná.

 

Současný předsedající seznámil členy družstva s programem členské schůze:

1.       Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2.       Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

3.       Informace k modernizaci výtahů

4.       Schválení usnesení o realizaci celkové revitalizace bytového domu

5.       Schválení usnesení o způsobu výpočtu zvýšení plateb do fondu oprav a nájemného v souvislosti s celkovou revitalizací

6.       Projednání a schválení rozsahu revitalizace

7.       Projednání organizačních záležitostí

8.       Diskuse

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další návrhy na doplnění programu a případné připomínky k navrženému programu, dal současný řídící  schůze o programu s navrženým doplněním hlasovat

 

Hlasování

Počet přítomných:   73

Pro:                       73    Proti:    0        Zdržel se:   0

 

Členská schůze přijala usnesení o schválení navrženého programu jednání. Navrhovaný program byl schválen 73 hlasy.

 

 

Ad 2/ Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

S ohledem na schválené stanovy družstva je nutné na každé schůzi schválit zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla navržena E.Labanová, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Zverec a p.JUDr.Jurčík.

 

Přítomni členové družstva nenavrhli žádné jiné kandidáty a současný řídící schůze dal hlasovat

 

Hlasování

Počet přítomných :    73

Pro:                         73      Proti:   0       Zdržel se:  0

 

Členská schůze přijala většinou hlasů usnesení o schválení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu této  členské schůze dle návrhu.

 

Ad 3/ Informace k modernizaci výtahů a schválení bankovního úvěru na financování modernizace výtahů

Předsedající podal informaci o podpisu smlouvy s dodavatelem výtahů, společností Lift Servis, s.r.o.. Zároveň vysvětlil důvody pro zvolení termínu realizace modernizace výtahů. Důvodem byla snaha o zahrnutí nákladů na  modernizaci výtahů do dotačního programu PANEL, který však byl v průběhu roku 2010 zrušen.

 Termín realizace výtahů, 3.-31.01.2011, byl členům družstva i nájemníkům komunikován s dostatečným  předstihem prostřednictvím vývěsních tabulí v každém vchodě.

 Předsedající podal informaci o výběru finanční instituce, která poskytne bankovní úvěr na modernizaci výtahů. Na základě předložených nabídek byla vybrána ČSOB, a.s. za následujících podmínek:

Částka:   4.500.000 

Doba splatnosti : max. 5 let (bude reúvěrováno úvěrem na revitalizaci)

Úroková sazba : cca 2,6-2,8 % p.a. (1 měsíční PRIBOR + marže 1,6%)

Další podmínky:

  • součet výše měsíční splátky úvěru nesmí být více než 85% měsíční tvorby fondu  oprav
  • objekt musí být pojištěn (živelné pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu)
  • jednorázový poplatek za vyhodnocení žádosti ve výši 2 500,- Kč splatný při podpisu smlouvy.

 Úvěrová smlouva bude podepsána v měsíci prosinci.

  

Ad 4/ Schválení usnesení o realizaci celkové revitalizace bytového domu

Předsedající schůze informoval o průběhu projektových prací na celkovou revitalizaci bytového domu Karviná Centrum.

 Nejpozději do konce prosince bychom měli mít pravomocné stavební povolení v rozsahu daného předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení.

 Předsedající představil hlavní argumenty pro urychlenou realizaci celkové revitalizace bytového domu. Hlavní  zmíněné argumenty: celkové zvýšení kvality a komfortu bydlení, zvýšení bonity bytového domu a hodnoty  majetku bytového družstva, úspory energií, historicky nízké úrokové sazby a možnost získání dotace  z dotačního programu Zelená úsporám.

 Předsedající navrhl hlasovat přijetí usnesení, které zavazuje družstvo k realizaci revitalizace.

 Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje záměr celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345, Karviná.

Členská schůze schvaluje financování celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345 prostřednictvím bankovního úvěru ve výši max. 30.000.000 Kč, s dobou splatnosti 20 let, se zajištěním blankosměnkou.

 

Hlasování:

Počet přítomných:          73

Pro:                               66       Proti:     4             Zdržel se:    3

 

Členská schůze přijala většinou hlasů přítomných členů BD usnesení o schválení záměru celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345, Karviná a financování celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345 prostřednictvím bankovního úvěru ve výši max. 30.000.000 Kč, s dobou splatnosti 20 let, se zajištěním blankosměnkou.

 

Ad 5/ Schválení usnesení o způsobu výpočtu zvýšení plateb do fondu oprav a nájemného v souvislosti s celkovou revitalizací

Předsedající předložil informaci o výpočtu potřebné tvorby fondu oprav v souvislosti se schváleným záměrem celkové revitalizace domu. Potřebná výše měsíční tvorby fondu oprav byla vypočtena na 250.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že v některých bytech jsou již původní dřevěná okna vyměněná za plastová, je nutné tuto skutečnost zohlednit při výpočtu platby do fondu oprav za m2.

  

Předsedající schůze předložil návrh na přijetí usnesení:

„S platností od 01.01.2011 se platba do fondu oprav zvyšuje na 36 Kč/m2 . U členů družstva, kteří již mají  vyměněná původní okna za plastová, bude platba do fondu oprav snížená o částku představující náklady na  financování pořízení nových oken po dobu splácení úvěru na celkovou revitalizaci. Podmínkou  snížení platby do fondu oprav bude předložení certifikátu od instalovaných oken, ze kterého bude patrné, že  splňuje parametry předepsané projektantem. Certifikáty musí být předloženy nejpozději do 20.12.2010 u  správce bytového domu, společnosti BYTASEN. Požadované minimální parametry: celkový  součinitel prostupu tepla (okno i rám) v maximální výši 1,3 W/m2K, ochrana proti hluku II.třídy, tj. TZI 4 = 32-35 dB.“

 Snížení do fondu oprav za již instalovaná okna  bylo vypočteno na 0,8 Kč/m2, resp. 1,65 Kč/m2 (byt 78,8m2 a byt 37m2) za okno 240x120cm, a 1,19 Kč/m2, resp. 2,5 Kč/m2 (byt 78,8m2 a byt 37m2), za balkonovou sestavu 240x160+80x230cm.

Hlasování:    17:57 hod.

Počet přítomných:    75

Pro:                         68          Proti:    2          Zdržel se:   5

 

Členská schůze přijala většinou hlasů přítomných členů BD usnesení o zvýšení platby do fondu oprav na 36 Kč/m2 s možností snížení platby v případě již instalovaných plastových oken splňující parametry předepsané projektantem.

  

Ad 6/ Projednání a schválení rozsahu revitalizace

Předsedající schůze postupně prošel rozsah revitalizace stanovený zpracovanou projektovou dokumentací:

Stavební část

·          zateplení obvodového pláště fasádním polystyrenem  o tloušťce 120mm (kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem kvalitativní třídy „A“), ostění a nadpraží 30 až 40 mm, zateplení střechy deskami EPS STABIL 100S tl. 200mm s kotvením pomocí lepení a zátěže betonovými dlaždicemi

·          výměna starých dřevěných oken, vč. balónových dveří, schodišťových oken, oken v 1.PP, oken strojovny za plastové s izolačním dvojsklem, výměna dveří vnitřních schodišťových v 1.NP, výměna vstupních kovových dveří za hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Nová plastová okna a balkónové sestavy budou vybaveny 4 polohovým celoobvodovým kováním (zavřeno, ventilace, otevřeno a mikroventilace), okna jsou navržena s izolačním sklem v plastovém rámečku (Swisspar, Thermix apod. s celkovým součinitelem prostupu tepla (okno i rám) max. 1,3 W/m2K

·          dozdívky meziokenních vložek, dozdívky u obou vstupů do BD, u schodišťových oken

·          zhotovení úpravy stříšky na sedlovou stříšku nad uličním vstupem

·          úpravy zábradlí balkónů (prosklení do výšky 1000mm z nerozbitného skla), nová dlažba na balkónech, nad balkóny v 7. a 8. patře bude namontována stříška

·          byty, které nemají balkón budou vybaveny sušákem

·          oprava chodníků a venkovních schodišť, stupňová dlažba na venkovních podestách

·          barevné řešení celého bytového domu

·          hydroizolace – obvodové stěny bytového domu budou izolovány ze 3 stran hydroizolací z asfaltové stěrky, nopové fólie, geotextilie a v 1.PP bude provedena sanační omítka v min. výšce 500mm nad zamokřením, po předchozím stávajících omítek.

 

Vznesené připomínky:

Zhotovení stříšek nad všemi balkóny – realizace bude řešena na další čl.schůzi

 

Slaboproud

V bytovém domě budou realizovány rozvody strukturované kabeláže, rozvody STA (společné televizní antény) + SAT (satelitní antény), rozvody domácích telefonů a systém přístupů pomocí bezkontaktních čipových karet

Pro jednotlivé vchody je navržen systém bezpečnostních kamer umístěných u obou vchodů a v kabině výtahu

Vznesené připomínky: Nehlasovat o kamerovém systému, pouze o rozvodech kabeláže


 

Silnoproud

V bytovém domě bude provedena  celková rekonstrukce elektrické instalace ve společných prostorech, tj:

osazení nového rozvaděče PAS

provedení nové elektroinstalace ve společných prostorách, instalace nouzových světel na každém patře

instalace schodišťových automatů ve dvou samostatných obvodech pro 1.PP-3.NP a 4.NP-8.NP

 

Vznesené připomínky:Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje realizaci celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345 v rozsahu projektové dokumentace s vymezením instalace aktivních  prvků kamerového systému. Realizace stříšek bude řešena na další členské schůzi. Členská schůze pověřuje představenstvo družstva výběrem dodavatele a podepsáním smlouvy o dílo celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345. Maximální cena za celkovou revitalizaci, včetně modernizace výtahů nesmí překročit částku 30.000.000 Kč, včetně DPH dle platných daňových předpisů ke dni konání členské schůze.


 

Hlasování

Počet přítomných:         71

Pro:                              67             Proti:       3              Zdržel se:    1

 

Členská schůze přijala většinou hlasů přítomných členů usnesení o pověření představenstva výběrem dodavatele celkové revitalizace s maximální cenou revitalizace 30.000.000 Kč vč. DPH.

 

 

Předsedající informoval přítomné, že v říjnu letošního roku proběhla revize plynových rozvodů, kdy byla zjištěna značná koroze a byla proto doporučena výměna těchto rozvodů. Předsedající navrhl hlasovat přijetí usnesení, aby v rámci revitalizace byly vyměněny plynové rozvody a odpadní svody s předpokládaným nákladem 800.000 Kč.

 

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje výměnu odpadních svodů v rámci výměny plynových rozvodů a ukládá představenstvu zajistit realizaci výměny v roce 2011.

 

Hlasování

Počet přítomných:          71

Pro:                              71              Proti:        0             Zdržel se:     0

 

Členská schůze přijala většinou hlasů přítomných členů usnesení pro realizaci výměny odpadních svodů a výměny plynových rozvodů, a to v rámci celkové revitalizace bytového domu Centrum 2341-2345 v roce 2011.

 

Ad 7/ Projednání organizačních záležitostí

Předsedající zopakoval, že vyřizování záležitostí vyžadujících podpis členů představenstva bude omezeno vždy na první týden v měsíci.

Veškerá komunikace členů a nájemců bude probíhat přes správcovskou organizaci, která bude předávat podklady (dokumenty k podpisu představenstvu 1x měsíčně – 1. týden v měsíci).

Kontaktní údaje: bdkarvina@centrum.cz, karvina@bytasen.cz

 

Pro lepší informovanost nájemníků byly pořízeny uzamykatelné vitríny, ve kterých budou vyvěšovány důležité informace ohledně družstva a fungování bytového domu.  Členové byli rovněž informováni o možnosti přijímat informace prostřednictvím e-mailů. Pro zaregistrování do hromadné korespondence o aktualitách stačí poslat e-mail s uvedením jména a příjmení člena družstva, číslo vchodu a bytu a e-mailovou adresu.

 

Předsedající informoval členy družstva o skutečnosti, že od 01.01.2011 budou podepisovány smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Cena za pronájem nebytových prostor byla stanovena na 25 Kč/m2. V případě zájmu o pronájem mohou členové kontaktovat členy představenstva.

Do 14.12.2010 musí být společné prostory vyklizeny. Pokud nebudou věci ze společných prostor vyklizeny, nebo nebude zažádáno o pronájem těchto prostor, budou uložené věci odklizeny na náklad družstva. Od společných prostor, ve kterých se nachází jakékoliv energetické vedení (elektřina, plyn, datové sítě) bude mít družstvo klíče pro zajištění přístupu v případě havárie.

Všechny dozické zámky ve společných prostorech budou nahrazeny FAB zámky.

Členská schůze schválila 70 hlasy cenu za pronájem nebytových prostor ve výši 25 Kč/m2.

 
 

Ad 8/ Závěr

Předsedající konstatoval, že program dnešní schůze je vyčerpaný. Další členská schůze se bude konat dle potřeby.

 

 

Zapsal:    Eva Labanová

Podpisy ověřovatelů :  p. Zverec, p. JUDr. Jurčík